การต่อต้านคอร์รัปชั่น

                                                    


เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ เป็นษริษัทที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ นักลงทุน หน่วยงานทางราชการ และสังคมโดยรวม โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ ยึดถือการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ รวมถึงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ อันจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม และความเสียหายต่อษริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย  จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ษริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ ซึ่งเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับสังคม จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้นนอกเหนือจากนโยบายอื่น ๆ ที่ถือปฏิบัติอยู่ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ การไม่รับ หรือให้สินบน หรืออามิสสินจ้าง หรือผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลภายนอก 

                                              

 

 

 

ลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์