การซื้อ/ลงทุน

ชาวต่างชาติสามารถซื้อและถือกรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมได้ แต่ไม่สามารถซื้อหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือบ้านได้

กู้ได้บางธนาคาร โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารนั้นๆกำหนด

นอกจากราคาค่าซื้อคอนโดมิเนียมแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะหรืออากรแสตมป์ ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งบางครั้งผู้ขายรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือบางครั้งก็เป็นการรับผิดชอบกันฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการซื้อขาย

การเช่า

ผู้เช่าต้องวางเงินประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่าจำนวน 2 เดือน และเงินค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน รวมเป็น 3 เดือน

โดยปกติตามกฎหมายการเช่า ผู้ให้เช่ารับผิดชอบหากเกิดการชำรุดบกพร่องใหญ่ภายในห้องโดยมิใช่ความผิดของผู้เช่า และผู้เช่ารับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องเล็กน้อยในระหว่างการเช่าเช่น การล้างแอร์ เป็นต้น

ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าตอนเซ็นต์สัญญาเช่าว่าจะให้มีกรณียกเลิกสัญญาเช่าได้ก่อนกำหนดหรือไม่

ค่าน้ำสามารถชำระได้ที่นิติบุคคลโดยตรง ส่วนค่าไฟสามารถชำระได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ชำระค่าไฟฟ้า ณ ที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง 2. ศูนย์ราชการเบ็ดเสร็จในห้างสรรพสินค้า 3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทน 4. หักบัญชีธนาคาร 5. หักบัญชีบัตรเครดิต 6. ชำระผ่านทาง ATM 7. ชำระผ่านทาง Internet Banking 8. ชำระผ่านทาง Mobile Banking 9. ชำระผ่านทาง MEA Smart Life Application (Master/Visa Card) 10. ผ่านทาง Mobile Phone

ผู้เช่าไม่ต้องชำระค่าส่วนกลาง ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าขั้นต่ำจะอยู่ที่ 1ปีเป็นต้นไป แต่สามารถตกลงเป็นอย่างอื่นได้หากคู่สัญญายินยอม

การขาย/ปล่อยเช่า (สำหรับผู้ขายหรือเจ้าของห้อง)

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 เจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทาการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่นั้น มาตรา 77 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทแต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรมต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท เอกสารที่ต้องใช้ • แบบการแจ้ง รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน • บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัย • สำเนาทะเบียนบ้านที่ให้เช่า • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้เช่า • สำเนาสัญญาเช่า • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เช่าทุกหน้า

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการขายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด หรือตามส่วนขึ้นกับข้อตกลงการซื้อขาย 1.2 ค่าดำเนินการ หรือค่านายหน้าการขาย 3% ของมูลค่าราคาขาย 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้เช่ามีดังนี้ 2.1 ค่าดำเนินการ หรือค่านายหน้าการเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่า 1 เดือนสำหรับสัญญาเช่า 1 ปี และ 0.5 เดือนต่อปี สำหรับสัญญาเช่าตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

ราคาซื้อขายที่รวมค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินทั้งหมด หรืออีกนัยหนึ่งคือราคาที่ผู้ซื้อชำระทั้งสิ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมอีก

สำหรับการฝากทรัพย์กับ The Bangkok Residence นั้น เบื้องต้นบริษัทฯจะตรวจสอบก่อนว่าทรัพย์นั้นอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการของเราหรือไม่ โดยเขตพื้นที่การให้บริการของเรา ณ ปัจจุบันนี้แบ่งเป็น 5 พื้นที่ดังนี้ • แนวเส้นรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท จะเริ่มจากสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ - สถานีแบริ่ง • แนวเส้นรถไฟฟ้า BTS สายสีลม จะเริ่มจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ - สถานีบางว้า • แนวเส้นรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จะเริ่มจากสถานีเตาปูน - สถานีหัวลำโพง • แนวเส้นรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จะเริ่มจากสถานีเตาปูน - สถานีวงค์สว่าง • แนวเส้นรถไฟฟ้า AirPort Rail Link จะเริ่มจากสถานีพญาไท - สถานีมักกะสัน • แนวเส้นรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง จะเริ่มจากสถานีลาดพร้าว - สถานีแยกลำสาลี โดยราคาเช่าขั้นต่ำต่อเดือนจะเริ่มต้นที่ 15,000บาท ขึ้นไป และ ราคาขายขั้นต่ำจะเริ่มต้นที่ 2,5000,000บาท ขึ้นไป หากโครงการนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ทางผู้ขายหรือเจ้าของห้องสามารถเข้าเวปไซต์เพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดพร้อมอัพโหลดรูปภาพได้เลย https://www.thebkkresidence.com/depositproperty/ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 1319 กด 2

การบริการของ BR

Office : 1319 ext. 3 Line ID : @brcommunity Email : cs@thebkkresidence.com

• บริการตรวจสอบสภาพห้องฟรีทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้การดูแลของบริษัทฯ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด) • บริการประสานงานแจ้งซ่อมและทำความสะอาดภายในห้องพัก • บริการประสานการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต, โทรศัพท์, สัญญาณเคเบิ้ล ทีวี, และอื่น ๆ • บริการรับแจ้งปัญหาและติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัย เช่น เสียงดัง, การทะเลาะวิวาท, สัตว์เลี้ยง, พัสดุการส่งสินค้า, ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง, งานบริการของนิติบุคคล เป็นต้น • บริการให้คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียนแจ้งที่พักคนต่างด้าว กรณีผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติ (ตม.30) • บริการติดตามประสานงานการชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างเจ้าของห้องกับผู้เช่า ในช่วงการพักอาศัย • บริการติดตามประสานงานของคู่สัญญาระหว่างเจ้าของห้องกับผู้เช่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา • บริการตรวจสอบสภาพห้องหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า (Move out process) • บริการติดตามประสานงานการชำระค่าเสียหายและเงินประกันห้องระหว่างเจ้าของห้องกับผู้เช่าหลังสิ้นสุดสัญญา

ค่าบริการขึ้นอยู่กับบริการที่ลูกค้าเลือกใช้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 1319 ต่อ 3

สามารถติดต่อได้ที่ The Bangkok Residence 193/47 อาคารเลค รัชดา ชั้น 12A โซนเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือโทร Call Center 1319 หรือสามารถติดต่อที่โครงการที่เราดูแล โดยจะมีป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ของ The Bangkok Residence หน้าโครงการ

ข้อมูลสินค้า

คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า BTS และ MRT โดยรอบพื้นที่ไม่เกิน 2 กิโลเมตร

ในขณะนี้ยังไม่มี

มีทั้ง 2 แบบ ค่ะ

นโยบาย

ราคาขายสุทธิ

รับค่ะ

ไม่ได้ และไม่สมควรอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการยักยอกเงินของท่าน ท่านควรชำระกับทางนิติบุคคลโดยตรงในส่วนของค่าน้ำ และชำระกับการไฟฟ้าในส่วนของค่าไฟฟ้าตามช่องทางต่างๆที่การไฟฟ้ากำหนด ส่วนค่าจองท่านควรชำระโดยตรงกับเจ้าของห้อง
ลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์