飞涨……共同开支EP.2

ขึ้นกันจัง...ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง EP.2

 

        สาวเท้าออกมาได้ไม่ไกลจิตพานึกไป หากเข้าประชุมบ้างไม่เข้าประชุมบ้าง เกิดมีเรื่องที่ไม่เห็นด้วยกับที่ประชุมหรือคณะกรรมการนิติบุคคลคิดการณ์ใหญ่ ลูกบ้านตาดำๆ จะทำยังไงกันดี กรณีนี้ศาลท่านเคยวินิจฉัยคดีวางแนวทางไว้น่าสนใจตอนหนึ่งว่า “กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการนัดเรียกหรือการนัดประชุมหรือการลงมติในการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดจึงต้องได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วเพื่อให้กิจการของนิติบุคคลอาคารชุดดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ของเจ้าของร่วม เมื่อไม่มีบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 บังคับใช้โดยเฉพาะแก่การนัดเรียกหรือการประชุมหรือการลงมติที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด การนำบทบัญญัติมาตรา 1195 แห่ง ป.พ.พ. หมวด 4 บริษัทจำกัด ซึ่งบัญญัติว่า “การประชุมใหญ่นั้น ถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืนบทบัญญัติในลักษณะนี้ก็ดี หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดร้องขึ้นแล้ว ให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบนั้นเสีย แต่ต้องร้องขอภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันลงมตินั้น” มาใช้บังคับแก่การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 ในฐานะเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง จึงนับว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้การจัดการตลอดจนการแก้ไขปัญหานิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงตามความประสงค์ของเจ้าของร่วมทั้งหลาย” 

         OH ชามเขียวคว่ำเช้า ชามขาวคว่ำค่ำ!!  อะไรนะ!! จะต้องร้องขอต่อศาล เพื่อเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบนั้นภายในหนึ่งเดือน กว่าลูกบ้านที่ไม่เห็นด้วยจะรวมตัวกันได้ก็คงจบแล้ว..จบแล้ว..ปล่อยชีวิตดำเนินต่อปายยย...  ใจเย็นครับ อึ้บๆ สูดหายใจลึกลึ้กกก.. ศาลท่านก็ยังสถิตความยุติธรรมอยู่ ยังไงนะรึ!! ท่านอธิบายต่อว่า “แต่การนำบทบัญญัติมาตรา 1195 แห่ง ป.พ.พ. มาใช้บังคับกรณีการลงมติในการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมที่ฝ่าฝืนต่อ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 หรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดได้นั้นต้องเป็นกรณีมติของที่ประชุมเจ้าของร่วมที่ได้ดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย ดังนี้ กรณีการลงมติในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันตามข้อบังคับซึ่งเป็นกิจการตามมาตรา 48 (5) หากมติของที่ประชุมไม่ได้รับความเห็นชอบโดยได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมดในการประชุมเจ้าของร่วมครั้งแรก กระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยจะต้องมีการเรียกประชุมเจ้าของร่วมใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อนและต้องมีการลงมติกันใหม่อีกครั้ง” 

        ถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วขอแสงจากไฟ LED สาดส่อง ดนตรีบรรเลงได้เลยครับ กรณีหากข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ความว่าในการประชุมใหญ่สามัญของแต่ละปีมีการลงมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางโดยอ้างว่าเป็นการจัดเก็บเงินเพื่อการบำรุงรักษาสำหรับห้องชุดในอัตราที่ระบุกำหนดเพิ่มเติมต่อตารางเมตรต่อเดือนด้วยคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมดตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แต่คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญกลับมิได้เรียกให้มีการประชุมใหม่เพื่อให้เจ้าของร่วมลงมติกันใหม่อันเป็นขั้นตอนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 48 วรรคสอง การเรียกเก็บเงินเพิ่มดังกล่าวจึงยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามขั้นตอนของกฎหมาย มติของที่ประชุมเจ้าของร่วมที่เรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับห้องชุดในอัตราดังกล่าวจึงสิ้นสภาพไปโดยที่ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย โดยไม่จำต้องร้องขอให้เพิกถอนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1195 แต่อย่างใด นิติบุคคลอาคารชุดไม่อาจถือเอาประโยชน์จากมติดังกล่าวมาเรียกให้ลูกบ้านชำระเงินเพิ่มได้ นอกจากนี้ ลูกบ้านยังมีสิทธิเรียกเงินที่ชำระให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดคืนได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดเรียกเก็บเงินเพื่อการบำรุงรักษาสำหรับห้องชุดโดยไม่มีสิทธิ นิติบุคคลอาคารชุดจึงต้องคืนเงินที่เรียกเก็บเกินนั้นให้แก่ลูกบ้าน 

     ผมพลางนึกยิ้มในใจน้ำตาไหลรินอาบสองแก้ม....เพราะพลาดเที่ยวรถไฟฟ้าขบวนประจำ พี่วินจ๋าด่วนครับพี่!! 

 

กิตติภัต ลักษณพิสุทธิ์ 

You May Also Like These Articles

请登记您的联系方式,我们将尽快与您联系。
请咨询房地 产专业